PRIVACY

AVG

Op 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geldt voor de gehele Europese Unie.

Op grond van de AVG mogen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Wat ‘een redelijke termijn van bewaren’ is, staat in de richtlijn van de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).

Doel en gebruik

Agri Recruitment hanteert een zorgvuldige werkwijze toegespitst op de kandidaat. Open en transparant waarbij er niets met de gegevens gedaan wordt, zonder uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant. Een termijn van maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is hiervoor redelijk en van toepassing. Hierna vragen wij opnieuw toestemming aan u, om dit met een jaar te verlengen.

Gegevens verwijderen van sollicitanten en kandidaten

U als sollicitant heeft altijd het recht en mag eisen, dat de persoonlijke gegevens (CV, motivatiebrief etc.) worden gewijzigd of worden verwijderd. Nadat wij het verzoek hebben ontvangen, wordt dit binnen de verplichte 4 weken uitgevoerd.

De kandidaat kan contact opnemen met Marian de Vries voor onder meer het recht op inzage, het recht om bezwaar te maken en het recht op verwijdering van gegevens.

Vragen om toestemming

Wij gebruiken het CV uitsluitend voor het doel waarvoor u toestemming heeft gegeven. Door onze leverancier en verwerker wordt  de informatie in het systeem beveiligd opgeslagen.

Volgend op de nieuwe wetgeving vragen wij u om toestemming om uw gegevens een jaar lang te mogen bewaren. Indien gewenst kunnen we onderscheid maken in contactgegevens en documenten zoals CV, motivatiebrief, getuigschriften. Vanzelfsprekend kunnen we maatwerk bieden en zullen we nauwgezet uw wensen uitvoeren nadat u deze heeft kenbaar gemaakt. Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met Agri Recruitment.